Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
Freemanove K modely Analýza EEG záznamov elektrickej aktivity v mozgu počas klasifikácie stimulov odhalila jeho fungovanie na základe chaotickej dynamiky. Ich simuláciou získavame nový zaujímavý obraz o stavebných princípoch fungovania kognitívnych funkcií zvierat aj ľudí.
Umelé imunitné systémy

Umelé imunitné systémy sa na jednej strane snažia pomocou biologickej inšpirácie riešiť technické problémy (rozpoznávanie vzorov, detekcia chýb, počítačová bezpečnosť, optimalizácia, ...) a na strane druhej programovým napodobením biologických imunitných systémov umožniť lepšie pochopiť ich funkciu.

Biomimicry - Biomimetics

Nová veda, ktorá študuje najlepšie prístupy a dizajny prírody a aplikuje ich pri riešení ľudských problémov.

Umelé chémie

Umelé chémie sú, v širokom zmysle slova, človekom vyrobené systémy, ktoré sa podobajú chemickým systémom. V užšom zmysle slova môže byť umelá chémia definovaná ako skupina objektov a skupina pravidiel, ktoré špecifikujú vzájomné pôsobenie jednotlivých objektov.

Chemické vlny

Pri oscilujúcich chemických reakciách sa menia periodicky nejaké pozorovateľné vlastnosti , napr. farba. Chemické vlny sa uplatnia pri hľadaní optimálnej cesty cez bludisko. Pomocou nich môžeme vytvárať logické brány a zostavovať siete z takýchto brán.

DNK počítače

DNK počítače sú založené na kódovaní informácie na reťazcoch DNK a vo využití enzýmov na simuláciu jednoduchých výpočtov. Účinnosť mohutného prirodzeného paralelizmu tejto metódy možno ilustrovať na riešení úlohy obchodného cestujúceho.

Artificial Music

Popis rôznych metód umelo vytvorenej hudby (celulárne automaty, neurónové siete, DNA, fraktály ...).

Memetika

Mémy sú mentálne replikátory; entity, ktoré parazitujú v našich mysliach a ovplyvňujú naše správanie. Ich jediným cieľom je - prežiť a šíriť sa ďalej - bez ohľadu na spôsob a cenu týchto aktivít. Memetika nachádza uplatnenie v psychológii, politike, reklame a marketingu, sociológii a evolučných teóriách.

Artificial Life Games

V tomto projekte sa môžete dozvedieť informácie o technikách - algoritmoch umelej inteligencie a o konkrétnych počítačových hrách, ktoré tieto techniky využívajú.

Artificial Art

Ukážka obrázkov, hudby i animácií, ktorých bezprostredným tvorcom nebol človek, ale vznikli pomocou genetického programovania, teórie chaosu a ostatných prístupov umelej inteligencie.

Väzenská dilema

Hra Väzenská dilema (Prisoners dilemma - PD) je hrou medzi dvoma hráčmi, ktorí majú dve možnosti: buď spolupracujú s druhým hráčom alebo ho zradia. Táto hra umožňuje modelovať reálneho úlohy, napr. medzinárodné vzťahy, vzťahy medzi dvoma komunitami, ...Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!