Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov

Wolframovym vytvoril jednotný princíp pre popísanie výpočtov celulárnych automatov. V ňom reprezentuje vstupy výpočtu pomocou počiatočného stavu celulárneho automatu a výsledok sa získaako stav automatu po niekoľkých krokoch.

Celulárne automaty - úvod

Základné pojmy. Von Neumannov automat. Wolframov 1D CA. Kvantitatívne hodnotenie CA. Arbibov CA. Paralelné celulárne počítače.

Samoreprodukujúce sa celulárne automaty

Keď sa nepožaduje emulovanie Turingovho stroja, tak je možné navrhnúť relatívne veľmi jednoduché samoreprodukujúce sa celulárne systémy.

Kryštálove výpocty

Použitie kryštálov sa ukazuje ako jedna z možností smerom k nanotechnológií. Množstvom dobrých vlastností, ktoré majú ich robí veľmi atraktívnym médiom pri návrhu fyzickej implementácie celulárnych automatov.

HAL

HAL je akronym pre Hardware Artificial Life. Jedná sa o evolvujúce celulárne automaty, ktoré realizujú univerzálny výpočet.

Boidi

Boidi predstavujú počítačový model správania sa kŕdľa virtuálnych jedincov. Ich pohyb v priestore (na obrazovke) sa riadi iba niekoľkými jednoduchými pravidlami. Napriek tomu je tento pohyb veľmi vernou napodobeninou správania sa reálneho kŕdľa.

Floyi

Floyi, podobne ako boidi, majú sociálnu tendenciu držať spolu. Od boidov sa ale líšia teritoriálnym správaním, silným individualizmom a schopnosťou vyvíjať sa.

Aplikácie celulárnych automatov

Celulárne automaty nachádzajú široké možnosti aplikácie v rôznych oblastiach: simulácia dopravy, prírodných katastrôf, či biologických systémov ako aj v oblasti kryptografie.

CAPOW

CAPOW je akronym pre Celular automata and electric power. Jedná sa o nový druh celulárnych automatov so spojitými hodnotami pre simuláciu dynamiky elektrickej rozvodnej siete.

LIFE - Hra života

Jedná sa o dvojstavový celulárny systém s jednoduchými pravidlami zrodu, prežitia a uhynutia bunky. Napriek tomu vykazuje veľmi pestrú dynamiku, ktorá ju dodnes robí zaujímavou hrou. Je schopný dokonca emulovať Turingov stroj.

Fredkinov biliardový automat

Fredkinova koncepcia Finite Nature predpokladá, že všetko v prírode je diskrétne, vrátane času a priestoru. Na ňu nadväzuje výpočtovo univerzálny model biliardových gúľ, ktorý je možné realizovať Margolusovym CA a reverzibilnými segmentovanými CA.Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!