Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Teória katastrôf

Podkapitoly:

Čo je katastrofa?
Matematický opis
Sedem elementárnych katastrôf
Stroje katastrofy
Príklady použitia v oblasti biológie
Príklady použitia v iných oblastiach
Linky
Literatúra

Teória katastrôf opisuje prudké zmeny správania systémov v závislosti na plynulých a malých zmenách niektorých veličín, ktoré na daný systém pôsobia. Poskytuje vysvetlenie diskontinuít v prírode, procesov vzniku a zániku tvarov, problémov morfológie v najširšom poňatí.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!