Obsah
Úvod
Od myšlienky k schéme
Ako je to s hostiteľmi
Intrinzické faktory
Extrinzické faktory
Úvod do kvantitatívnej memetiky
Symbolická memetika
Zaujímavosti
Myšlienková vojna
Memetic AI toolkit
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Extrinzické faktory

Mémy sa nemôžu šíriť vo vákuu. Potrebujú inteligentné, alebo prinajmenšom živé systémy, aby ich mohli šíriť a podmienky prevažujúce v týchto systémoch môžu významne ovplyvniť ich reprodukciu.
Miller vymenoval množstvo informačno-procesných zložiek živých organizmov. Nazýva ich vstupný prevodník, vnútorný prevodník, kanál a sieť, dekodér, zlučovač, pamäť, rozhodovací blok, enkodér a výstupný prevodník. Nižšie bude skúmané, ako faktory príbuzné každému z týchto komponentov živých systémov, niekedy na úrovni organizmov, niekedy na spoločenskej úrovni, ovplyvňujú memetické šírenie.

Vstupný prevodník

Vstupný prevodník pozostáva z komponentov živého systému, ktoré prinášajú do systému informácie. Pri ľudskej bytosti pozostáva z viacerých zmyslových orgánov. V spoločnosti pozostáva z telekomunikačných zariadení, spojených s inými spoločenstvami.

Izolácia

Vstup ponechaný živému systému, izolovanému od ostatných vstupov, bude mať sklon ovplyvňovať ho relatívne silnejšie. Takto kulty, ako napr. Unifikovaná cirkev, majú sklon izolovať svojich členov od okolitého sveta a autoritárske vlády, ako v začiatkoch ZSSR, ale v určitých oblastiach i USA, majú tendenciu zakázať prúdenie mémov cez ich hranice zo spoločností, ktoré sa od nich výrazne odlišujú.

Udalosti spojené s mémom

Subsystém vstupného prevodníka prináša tiež informácie o stresujúcich udalostiach ako sú zatmenia a iné nebeské fenomény, epidémie moru, hladomory a pod. najmä tie fenomény, ktoré zapadajú do línie niektorých proroctiev, osobitne apokalyptických, ako sú tie v Knihe Zjavení v Novom Zákone, majú často sklon zvyšovať v populácii sugestibilitu a vnímavosť k apokalyptickým mémom. Napríklad počas Čiernej Smrti sa v Európe súbežne vyskytla epidémia mileniarizmu.

Vnútorný prevodník

Interný prevodník pozostáva zo subsystémov, ktoré zbierajú informácie o iných subsystémoch vo vnútri systému. V ľudskej bytosti plnia túto funkciu nervy vedúce z rôznych orgánov a vnútorných subsystémov do mozgu. V spoločnosti slúžia tejto funkcii spravodajské štáby, reportéri atď.

Tlaky, zvyšujúce sugestibilitu populácie

Vnútorné prevodníky spoločnosti by mali mať sklon prenášať tlaky z vnútra populácie k jej zvyšku. Vnútrospoločenské tlaky to praktizujú častejšie, teda nové mémy nachádzajú niku; napríklad, bolo nepravdepodobné, že by Nacistický mém našiel v Nemecku 30-tych rokov takú akceptáciu, ak by v tom čase v Nemecko netrpelo rozsiahlou ekonomickou krízou.

Kanál a sieť

Kanál a sieť (alebo pre skratku iba "sieť" ) pozostávajú zo subsystému živého systému, ktorý prenáša informácie do všetkých častí systému. V ľudskom tele je to samozrejme nervový systém; vo väčšom meradle to znamená telekomunikácie dostupné spoločnosti, vrátane telefónov, rádií, televízie, pošty, emailov (elektronická pošta) a pod.

Dobrý stav kanálu a siete

Hlavným faktorom, ovplyvňujúcim šírenie mémov v subsystéme kanálu a siete je ich dobrý stav. Tento dobrý stav zahŕňa medzi inými faktormi vysokú informačnú kapacitu, vysoký pomer signál - šum a jednoduchosť použitia.

Vysoká informačná kapacita

Podľa Millera , informačná kapacita je dôležitou premennou pri funkčnosti siete. Vysoká informačná kapacita znamená, že kanál a sieť môžu niesť naraz viac signálov. Napríklad Pony Expres mohol preniesť cez celý kontinent oveľa menej listov ako dnešné lety poštových lietadiel; teda sieť môže touto cestou niesť viac signálov a šíriť viac mémov: propagandu, náboženské pojednania, vedecké informácie a pod.

Pomer signál - šum

Pomer signál - šum je ďalšou dôležitou premennou pri fungovaní siete. Zodpovedá pomeru množstva žiadúcich informácií, ktoré subsystém kanálu a siete dokáže preniesť, a množstvu nežiadúcich informácií. Vysoký pomer signál - šum znamená, že sieť dokáže preniesť väčšie množstvo žiadúcich informácií ako nežiadúcich. Treba podotknúť, že danému mému nezáleží, nakoľko je informácia dôležitá pre adresátov, ak táto nepodporuje jeho vlastné šírenie v závislosti od šumu. Teda ak informácia o práve dôležitej informácii zahltí sieť (smrť ústrednej politickej osobnosti, pristátie na Mesiaci, vypuknutie vojny, oznámenie o vynájdení liečby smrteľnej choroby), mém môže nájsť veľmi nepriaznivé prostredie, v ktorom by sa mal šíriť.

Jednoduchosť použitia

Ďalším dôležitým faktorom memetického šírenia je jednoduchosť použitia siete. Čím je jednoduchšie použitie siete, tým viac ľudí bude šíriť mémy. Napríklad zatiaľ, čo zriedkavo dostávame listy bežnou poštou, nezdá sa byť neobvyklé rozoslať niekoľko osobných správ denne emailom, alebo elektronickou poštou, často nesúcich dôležité nové mémy o technologickom pokroku. Tento pokrok v ľahkom používaní komunikácie samozrejme priniesol aj zvýšený počet nežiadúcich mémov (zatiaľ čo ste možno dostali reťazový "list šťastia" poštou (obvykle nazývanou užívateľmi e-mailu "snailmail") iba dvakrát za život , za dva roky som ho môžete dostať e-mailom aspoň desaťkrát).

Dekodér

Dekodér pozostáva z častí živého systému, ktoré prekladajú informačný vstup do formy použiteľnej systémom interne. V ľudskej bytosti pozostáva z časti ľudského mozgu; v spoločnosti pozostáva z časti z ľudského mozgu s jeho schopnosťami jazyka a gramotnosti a z časti z technológie, ktorá bola vyvinutá (napríklad televízory) a ktorá im dovoľuje prijímať vysielané informácie.

Dostupnosť dekódovacích jednotiek populácii

Ďalším faktorom propagácie mémov je dostupnosť dekódovacej technológie. Čím viac je dostupnej technológie, tým viac informácií je individuálny organizmus v spoločnosti schopný dostať a mémy sa tak šíria rýchlejšie.

Schopnosť populácie interpretovať mémy

Gramotnosť je tiež dôležitým faktorom memetickej reprodukcie, ako napríklad faktory, či a koľkými jazykmi populácia hovorí. Lepšie vzdelaná populácia dokáže interpretovať viac mémov. (to nutne neznamená, že všetky mémy, ktoré vysoko vzdelaná populácia dokáže interpretovať sa povinne v tejto populácii rozšíria; viď nižšie "zlučovač (asociátor)".

Zlučovač (asociátor)

Asociátor je tvorený subsystémom, ktorý riadi prvý stupeň učenia vo vnútri systému, ktorý formuje asociácie medzi položkami a informáciami. Pri ľuďoch je asociátor tvorený mozgom a pri spoločnosti školami, vedeckými inštitúciami a pod.

Sugestibilita populácie

Frekvencia, s ktorou každý zlučovač formuje asociácie je dôležitým faktorom v reprodukcii mémov; inak povedané, sugestibilita populácie je dôležitým faktorom v reprodukcii mémov. Čím sú členovia spoločnosti sugestibilnejší, tým skôr mémy uspejú a šíria sa ďalej. Vzdelanie môže znižovať sugestibilitu; univerzitní študenti môžu čítať National Enquirer, aj keď to robia iba zriedka, a i vtedy obvykle neuveria tomu, čo tam nájdu.

Pamäť

Pamäť je tvorená tým subsystémom, ktorý v živých systémoch riadi druhý stupeň učenia, ukladanie asociácií a iné triedenie informácií. V individuálnej ľudskej bytosti túto funkciu zastáva mozog; v ľudskej spoločnosti tento proces zabezpečujú individuálne mozgy (ako individuálne uloženia ústnych znalostí a postupov) a fyzické technológie vrátane kníh, pások, digitálneho ukladania údajov v počítačoch a pod.

Prítomnosť súhlasných mémov

Prítomnosť konzistentných mémov v pamäti cieleného živého systému je tiež dôležitým faktorom v šírení mémov. Už bol skôr prediskutovaný tento faktor z intrinzického pohľadu, v časti venovanej adaptabilite mémov. Prítomnosť nekonzistentných mémov v pamäti negatívne ovplyvňuje šírenie mémov, ako už bolo podotknuté; výchova a vzdelanie môžu mať drastický negatívny efekt na šírení mémov, ktorý vyžaduje vysokú sugestibilitu v cielenej populácii.

Trvácnosť pamäte

Trvácnosť pamäte takisto ovplyvňuje šírenie mémov, ako už bolo uvedené vyššie pri "dlhovekosti." Odysea bola v starom Grécku celkom úspešne šírená ústnym podaním, ale zdá sa pravdepodobné, že by doteraz neprežila, ak by nebola v určitom čase zapísaná. Papier je trvanlivejšou formou pamäte ako ústne opakovanie.

Jednoduchosť ukladania a opätovného vybavenia

Jednoduchosť ukladania a opätovného vybavenia informácie takisto ovplyvňuje šírenie mémov. Niekto môže sformulovať mém na veľmi trvanlivé médium, povedzme vytesaním na skalu, ale ak bude nedostupný, povedzme vytesaný do skaly v Himalájskej jaskyni, tak sa zrejme ďaleko nerozšíri.

Rozhodovacia jednotka

Rozhodovaciu jednotku tvorí subsystém, ktorý dostáva vstupy informácií od ostatných subsystémov a predáva im výstupy informácií za účelom ich riadenia. U ľudí tento systém nepochybne tvorí mozog; na vyšších úrovniach pôsobnosti to môže by rada riaditeľov, pápežstvo, vláda atď.

Priazeň ústrednej autority - moci

Jedným z hlavným faktorov na ktorejkoľvek úrovni šírenia mémov je skutočnosť, či šírený mém už nakazil centrálnu autoritu (rozhodovaciu časť). Ak áno, rozhodovacia jednotka pravdepodobne použije značnú silu na šírenie mému a od tej doby informačný výstup vedie k všetkým systémom, mém sa môže rozšíriť veľmi ďaleko. Ak sa rozhodovacia jednotka nestotožnila s mémom, pravdepodobne bude ignorovať šírený mém, alebo sa pokúsi ho potlačiť, obvykle rozšírením konfliktného mému, ktorý interferuje s šíreným mémom (a tak mimochodom pôsobí ako šum v kanále a sieti), alebo potrestaním tých, ktorí mém šíria, či oboma spôsobmi.

Enkodér

Enkodér pozostáva zo subsystémov, ktoré zmenili formu z osobnej, systémom interne používanej formy na verejnú formu, ktorú môžu používať iné systémy. Táto závisí na jazyku individuálneho človeka a na spoločenskej úrovni môže závisieť na mozgovej kapacite hovorcu organizácie, alebo kňaza v cirkvi.

Inteligencia tých, ktorí propagujú mém

Inteligencia a schopnosti enkodéru sú hlavným kritériom ovplyvňujúcim memetické šírenie enkodérovými subsystémami. Výrečnosť a ohľaduplnosť šíria mémy lepšie, ako zajakávanie sa a verbálna neohrabanosť.

Výstupný prevodník

Nakoniec, výstupný prevodník pozostáva zo subsystémov, ktoré zabezpečujú výstup informácií zo systému do okolitého prostredia. Pri ľudských bytostiach pozostávajú z pľúc a hlasového ústrojenstva, alebo pri písaní či strojopise sú to ľudské ruky; vo väčšom systéme to závisí od človeka či ľudí, ktorí reprezentujú skupinu, organizáciu, alebo kultúru.

Atraktívnosť tých, ktorí propagujú mém

Jeden z hlavných faktorov šírenia mémov v závislosti na výstupnom prevodníku je jeho atraktívnosť. Nikto nebude počúvať ohyzdnú osobu so škriekavým hlasom spievajúcou ódy na zubnú pastu značky X alebo ideológiu značky Y , ale ľudia budú dlho počúvať prekrásnu osobu s medovým hlasom. Okrem toho, atraktivita osoby niekde vystupuje ako implicitná forma prísľubu odmeny: "Ak uveríš mému, ktorý šírim, staneš sa takým atraktívnym, ako som ja."

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!