Obsah
Úvod
Od myšlienky k schéme
Ako je to s hostiteľmi
Intrinzické faktory
Extrinzické faktory
Úvod do kvantitatívnej memetiky
Symbolická memetika
Zaujímavosti
Myšlienková vojna
Memetic AI toolkit
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Intrinzické faktory

Vnútorne odmeňujúce faktory

Zdá sa, že úplatok je použiteľnejší ako hrozba v mémových reprodukčných slučkách (hooks), možno preto, lebo sa ľudia oveľa radšej vyhýbajú mémom, ktoré trestajú, ako mémom, ktoré odmeňujú. Zdá sa, že ľudia oveľa radšej vyhľadávajú mémy, ktoré odmeňujú ako tie trestajúce. Avšak mémy môžu ponúkať "zoznam s nestabilným podielom posilnení" a tieto trestajú oveľa častejšie, než odmeňujú, no ešte vždy odmeňujú dosť často na to, aby ľudia verili mému a šírili ho. Ako najlepší príklad možno uviesť mém, ktorý hovorí: "V Las Vegas môžete vyhrať peniaze."

Prísľuby odmeny

Jeden zo spôsobov, ktorý mémy najčastejšie používajú na získanie inteligentných systémov pre svoje šírenie je prísľub odmeny. Na tom, či mémy plnia tieto prísľuby, záleží iba veľmi málo. (Ak plnia, tým lepšie, potom sa mémy ukazujú ako užitočné.) Mnoho mémov sľubuje odmenu v nedefinovanej budúcnosti, alebo až po smrti. Najlepšími príkladmi tohto sú mémové komplexy množstva organizovaných náboženstiev. Kresťanské mémy hovoria: "Ak uveríte tomuto mému, budete odmenení tak, že po smrti sa dostanete do Neba." Tento prísľub odmeny sa javí ako vnútorne odmeňujúci, pretože nosiči mému môžu v časoch strádania rozmýšľať o budúcej radostnej, pohodlnej, a zábavnej existencii, ktorá im bola prisľúbená v tomto slzavom údolí.

Zaujímavosť mému

Niektoré mémy sú čiastočne úspešné aj preto, lebo sa zdajú byť zaujímavými. Mém môže byť samozrejme zaujímavý, pretože sľubuje odmenu, no môže byť zaujímavý tiež preto, lebo nosičov vnútorne odmeňuje iným špecifickým spôsobom: zdá sa im byť esteticky príťažlivý, humorný, nový či neznámy.

Estetické kvality

Niekomu sa môže zdať Leonardova La Gioconda (Mona Lisa) ako o niečo menej triviálny príklad mému, šíriaceho sa svojím estetickým pôsobením, pretože sa objavuje na mnohých neočakávaných miestach, umeleckých i iných (predajne s cukríkmi).

Humor

Dobrými príkladmi mémov, šíriacich sa kvôli ich humornému pôsobeniu, sú fotokópie "ľudového" umenia , ozdobujúce úrady a rôzne miesta výkonu práce po celej krajine.

Neznámosť/novosť

Medzi mémy šíriace sa cez neznámosť a novosť pravdepodobne patria miestne legendy a strašidelné príbehy, pseudo-kulty minulých rokov, mnoho východných náboženstiev a kulty, ktoré sa objavili v Amerike v 60-tych rokoch a ktoré sa objavujú a miznú až do súčasnosti.

Pocity nadradenosti

Ďalšou pascou, ktorú memetické organizmy používajú na odmenenie hostiteľských organizmov, vyzerá byť generácia pocitov nadradenosti. My "sme" spasení; oni "sú" pohani. My "sme" Nadradená Rasa; oni "sú" zvieratá. Mém samozrejme obvykle definuje "my" ako "vektory tohto mému" a "oni" ako "non-vektory tohto mému." Vzorec takto beží takmer bez zmeny: "Ľudia, ktorí nesú tento mém, sú dobrí. Ľudia, ktorí nenesú tento mém, sú zlí. Teda vektory mému sú lepšie ako jeho non-vektory."

Obetné baránky

Systém obetného baránka je úzko spätý s memetickou slučkou. Spôsobom obetného baránka, skupina, ktorá definuje seba ako dobrých a inú skupinu ako zlých, takto vytvára pocit nadradenosti, a zdanlivo zároveň rieši svoje problémy. Takto Nemecko v 30-tych rokoch mohlo obviniť zo všetkých ekonomických problémov Židov. Genocída, samozrejme okrem problému disentu, nerieši nič - problém iba pre tých, čo majú moc.

Vysvetlenie všetkého

Memetická činnosť - vysvetlenie všetkého - je príbuzná princípu obetného baránka a pocitu nadradenosti. Mnoho najúspešnejších memetických komplexov, vrátane Marxizmu a Psychoanalýzy a tiež mémové komplexy, obvykle rozoznávané ako náboženstvá, majú sklon byť všezahŕňajúce. Tieto "teórie" a kozmológie môžu vysvetľovať v podstate všetky fenomény, s ktorými nosiči mémov prichádzajú dennodenne do kontaktu. Ako vedecký filozof Karl Popper vypichol : Marxista nemôže otvoriť noviny bez toho, aby nenašiel na každej strane potvrdenie istoty jeho interpretácie histórie; nie iba v správach, ale tiež v ich interpretácii--v ktorej odhalí triednu predpojatosť novín--a samozrejme špeciálne tiež to, čo noviny nepovedali. Freudovská analýza zdôrazňuje, že jej teórie sú neustále overované ich "klinickými pozorovaniami"....
Prirodzene, toto všezahŕňajúce vysvetlenie má za následok stres redukujúci efekt, a v tomto zmysle sa tento faktor (neočakávané vlastníctvo samotného mémového komplexu a obvykle nie iba jediného mému) sa javí ako intrinzicky odmeňujúci. Naviac, falošný vzhľad užitočnosti, ktorý takýto mémový komplex predstavuje, funguje ako prísľub odmeny. Špecifickejšie, marxizmus, psychoanalýza, kresťanstvo, momentálne populárna filozofia objektivizmu Ayna Randa, a i. objasňujú príliš dobre odchýlku od mémového komplexu. Veda sa javí ako prvý mémový komplex v histórii, ktorý nevysvetľuje (prinajmenšom ideálne) odchýlku od svojich mémov ako chybu vo vnímaní alebo úvahu, že odchýlka sa môže napraviť akceptáciou mému. Lepšie povedané, vedecký mémový komplex obsahuje mémy omylnosti svojich nosičov.

Užitočnosť

Naozaj užitočné mémové komplexy takisto existujú, ako dokazujú mnohé život uľahčujúce technológie od prevzatia mémového komplexu vedeckých metód pred niekoľkými storočiami. Okrem toho, užitočné mémy, ktoré propagujú cvičenie, správnu diétu, hygienu a pod. sa takisto rozšírili. No nie len vedecky podložené mémové komplexy sú jediné užitočné. Možno podotknúť, že mémový komplex, ktorý presadzuje meditáciu, sa javí užitočný v navodzovaní pocitu pohody u jedinca; a rôzne mémy o joge tiež majú v sebe tiež niečo, kvôli čomu ich možno odporúčať. S menšou istotou, berúc do úvahy traktáty ako autobiografiu Terezy z Avily, zahŕňam tu tiež mémový komplex, ktorý presadzuje modlitbu, pretože i modlitba sa môže ukázať užitočnou v navodzovaní pocitu spokojnosti jedinca až na sľubovaný kontakt s božstvom. Treba podotknúť, že pokiaľ sa niektoré mémy z mémového komplexu môžu javiť ako užitočné, ďalšie mémy z toho istého mémového komplexu sa môžu javiť ako škodlivé, i keď sú oba typy zoskupené do jedného komplexu.

Samoriadená odmena

Niektoré mémy sa zdajú odmeňujúce vo veľmi konkrétnom zmysle, avšak nikto ich nemôže nazvať "osožnými." Napríklad mém, ktorý hovorí, že ľudia by sa mali hnať za materiálnymi statkami, sa javí ako materiálne odmeňujúci, ale užitočný len v triviálnom význame.

Bezpodmienečná odmena

Materialistické mémy a ďalšie mémy v súčasných konzervatívnych mémových komplexoch sú bezpodmienečne odmeňujúce, najneskôr okamžite, a preto nie je prekvapujúce, že sa tento komplex v osemdesiatych rokoch tak veľmi rozšíril. Na druhej strane, mémy, ktoré podporujú láskavosť a rozvoj smerom k duchovným hodnotám vyzerajú tiež ako odmeňujúce, avšak nie okamžite, takže nie div, že tieto mémy boli vždy slabými súpermi mémom, ktoré podporujú lakomstvo a vlastné záujmy (laici vždy prevýšili počtom relatívne viac eticky rozvinutých mníchov a mníšky v akomkoľvek náboženstve).

Odmena za uposlúchnutie

Možno vytušiť, že jestvujú i podmienene odmeňujúce mémové komplexy, napr. mémy ktoré hovoria: "Ak počúvnete tento mémový komplex, môžete sa sami odmeniť metódou x," i keď ma nijaký podobný nenapadá.(napr. diéty - po dodržaní tejto diéty si môžete dať zákusok ) Je tu, samozrejme aj podmienene trestajúci mémový komplex (viď nižšie).

Inými riadená podmienená odmena

Mnohé mémy neodmeňujú nosičov, alebo neodmeňujú iba nosičov samotných, ale odmeňujú iných. Hovoria: "Odmeňte iných, ktorí nesú tento mém." Touto cestou populácia (ako systém) odmeňuje seba za nosenie mému a mém sa tak šíri. V činnosti vidíme tento mechanizmus v konfirmáciách, ktoré usporadúvajú kresťanskí rodičia pre svoje deti, pri Bar a Bas Mitzvah a v iných oslavách organizovaných tými ľuďmi, ktorí nesú mém pre tých, ktorí ho nenesú, alebo v nich ešte úplne nedozrel, ako sú sviatky, organizované katolíckou cirkvou pre laikov.

Konštatovanie intrinzicky odmeňujúcich kvalít

Mémy nepotrebujú iba mať niektorú z vyššie uvedených slučiek, aby dokázali intrinzicky odmeňovať; stačí im tvrdiť, že majú tieto slučky, inými slovami, tvrdia, že sú užitočné, že všetko vysvetľujú, že sú zábavné či esteticky zaujímavé, a podobne. Napríklad pseudovedecký mémový komplex frenológie sa oprávňuje na užitočnosť a Warholov obraz Campbellovej polievky, "umenie", ktoré si nárokuje estetické hodnoty. Tieto a iné tvrdenia, vrátane prísľubov odmeny spomenutých vyššie, sa javia analogicky ako kamufláž pri biologických druhoch; práve tak, ako sa biologické druhy kvôli ochrane vyvinuli tak, aby vyzerali ako iné druhy, tak memetické druhy ako napr. pseudovedy prijali sfarbenie svojich legitímnych bratrancov, aby dosiahli vyšší rešpekt, a tým získali viac nasledovníkov pre nosenie a šírenie svojich mémov.


Intrinzicky trestajúce faktory


Hrozba trestom: strach

Nie všetky mémy sú intrinzicky odmeňujúce. Niektoré mémy trestajú. Analogickou k sľubu odmeny je hrozba trestom. Tak ako niektoré mémy sľubujú, že prídeš do neba, ak prijmeš mém, tak niektoré, často tie isté, hrozia, že prídeš do pekla, ak ho neprijmeš, teda trestajú neuverenie strachom. Znovu: či mém môže dokázať svoje tvrdenia alebo nie, má iba čiastočný význam pri úspechu mému.

Vina

Znova analogicky, mémy, ktoré prijali stratégiu "My sme dobrí, oni sú zlí" často trestajú vzbudením pocitu viny v nosičovi ("Ja som zlý"), ak sa nosič odchýlil od programu stanoveného v méme. Možno vycítiť, že tento faktor prispieva rovnako k návštevnosti kostola ako k údajne povznášajúcemu charakteru bohoslužieb.

Samoriadené podmienené fyzické ublíženie

Niektoré mémy nútia nosičov k spôsobeniu fyzického trestu na nich samotných, ak neposlúchli mém; stredoveká epidémia flagenlatstva v Európe je toho dôkazom . (ALEBO SA IM TO PÁČILO? POTOM TO BOLO ZA ODMENU)

Inými riadené podmienené ublíženie

Mémy môžu tiež dosiahnuť úspech spôsobením trestu na iných, ktorí nenesú mém práve tak, ako môžu dosiahnuť úspech odmenením tých, ktorí ho nesú. Džihády, križiacke výpravy, hony na čarodejnice a upaľovanie čarodejníc, McCarthyho éra perzekúcií "Komunistov", vládna perzekúcia "politických zločincov", mazáctvo na školách atď. atď. sú všetko príklady tohto trestania. (Bolo by neobvyklé, ak by mém dosiahol úspech iba tvrdením, že má trestajúce schopnosti spomenuté vyššie; obvykle sa organizmy snažia vyhnúť trestajúcim entitám.) (ALE "ZLIKVIDOVANIE TVOJICH NEPRIATEĽOV" JE PRÍSĽUB ODMENY)

Mechanické faktory v reprodukcii

(Dawkins, 1976) priznal mémom tri vlastnosti, ktoré majú vysokú hodnotu pre ich prežitie: "dlhovekosť, fertilita a vernosť reprodukcie." Skôr bolo uvádzané, čo robí mém fertilným; dlhovekosť a vernosť reprodukcie sú, drsne povedané, mechanické faktory pri reprodukcii mémov a bude o nich reč neskôr.

Ľahkosť reprodukcie

Jedným zo základných mechanických faktorov pri memetickom šírení je ľahká reprodukcia, Dawkinsova "vernosť reprodukcie" je iba jedným z aspektov tejto ľahkosti. Ľahkosť reprodukcie má mnoho aspektov: jednoduchosť, zrozumiteľnosť, reprodukčnú schopnosť memetického média a súdržnosť. Ak mému chýba niektorý z týchto faktorov, stráca pozíciu voči ľahšie duplikovateľným mémom.

Jednoduchosť

Že jednoduchosť je dôležitý faktor v memetickej reprodukcii, je veľmi ľahko demonštrovateľné: porovnajte, koľko ľudí vie zaspievať "Pec nám spadla" k počtu schopných predniesť "Odyseu". Je jasné, že čím je mém jednoduchší, tým menej času, miesta, hmoty a energie bude potrebovať na reprodukciu a tým ďalej sa rozšíri. A čo viac, táto jednoduchosť je formou intrinzickej odmeny, slučka generovaná ako okamžité vlastníctvo celého mému alebo mémového komplexu. (PRETOŽE DOSTANETE POCHVALU ZA SVOJU PAMÄŤ ?)

Zrozumiteľnosť

Zrozumiteľnosť je takisto dôležitým faktorom. Nikto nebude vo Švédsku vydávať noviny v jazyku Hindu, ak chce osloviť väčšinu obyvateľstva. Podobne nikto nebude umiestňovať značky výhradne v španielčine na japonskom letisku. V skutočnosti to vyzerá, že sme vyvinuli ikonový (obrázkový) jazyk pre medzinárodné použitie, počítačové rozhrania a pod.

Reprodukčná schopnosť média

Reprodukčná schopnosť média, ktorú mém vyjadruje, má tiež čo dočinenia s úspechom mému. Každý už videl opakovane množstvo tých istých xeroxových kópií v úradoch, čiastočne vďaka vynikajúcej reprodukčnej schopnosti fotokopírovania. Ľudia budú kopírovať takmer každý mém, ktorý ich osloví, ak nie sú stanovené žiadne, alebo len malé reštrikcie za jeho duplikovanie, a ak médium, ktoré je nosičom mému, má vysokú reprodukčnú schopnosť (v tomto prípade hárok papiera A4). Kritický pozorovateľ informačného šírenia, Stewart Brand, pomenoval tento princíp "informácia chce byť voľná." (Brand, 1987) ďalším dobrým príkladom tohto princípu je počítačové softwarové pirátstvo a tiež panika kvôli digitálnej audio páske (Digital Audio Tape, DAT). DAT by dovolila konzumentovi hudby ľubovoľne kopírovať hudbu v kvalite kompaktného disku a za cenu prázdnej pásky. Hudobný priemysel úspešne loboval u federálnej vlády USA a zabránil takémuto použitiu DAT umiestňovaním čipov, zabraňujúcich kopírovaniu v DAT záznamových zariadeniach.

Vernosť reprodukcie

Dawkinsova "vernosť reprodukcie" je štvrtým dôležitým faktorom v memetickej reprodukcii. Pri zamedzení mutácií mémov je presnosť reprodukcie rozhodujúca. Mutácie nie sú vždy iba zlou vecou, samozrejme, pomocou inovácie (mutácie) máme bohatú svetovú kultúru -- ale v prípade užitočnej informácie je každá mutácia potencionálnym nebezpečenstvom.

Súdržnosť

Básnické tvary sú dôležitou rannou formou vernosti reprodukcie. Rým a rytmus pomáha informácii predísť rozkladu, funguje ako jednoduchá forma kontroly chýb. Vezmite si napríklad veľmi známy ľudový heuristický mém
Tridsať dní má September,
Apríl, Jún a November.
Tento mém by sa bez rýmu a rytmu pravdepodobne tak nerozšíril . "September" a "November" kontroluje jeden druhého v rýme a bráni nahradeniu jedného z nich, povedzme "Augustom."

Pozoruhodnosť

A čo viac, čokoľvek, čo poskytne mému dostatočnú význačnosť, aby ho ľudia opakovali, pôsobí ako forma vernosti reprodukcie, ďalším trikom môže byť humor, ako je "My Very Educated Mother Just Served Us Nine Pumpkins", planéty slnečnej sústavy v poradí od Slnka: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto. (pozn.: v preklade by to bohužiaľ stratilo význam.)

Nadbytok

Nadbytok je ďalšou mechanickou vlastnosťou memetickej reprodukcie, ktorá je formou vernosti reprodukcie, ale tiež funguje i iným spôsobom, a tak si zasluhuje pár slov. Neustále opakovanie mému zvyšuje pravdepodobnosť, že tí, ktorí sú mu opakovane vystavovaní, ho "pochytia", tak ako niekto, kto je opakovane vystavovaný vírusu chrípky má väčšiu možnosť ju dostať. "Čo ti poviem trikrát, je pravda," Kráľovná povedala Alici. Tento fenomén je čiastočne i jedným z extrinzických faktorov memetickej reprodukcie, konkrétne izolácia cieľovej skupiny, o ktorej bude reč neskôr. (Henson 1987)

Dlhovekosť

Dlhovekosť memetického média je takisto faktorom memetickej reprodukcie. Čím je médium trvanlivejšie, tým dlhšie informácia, ktorú obsahuje, prežije, aby mohla nakaziť inteligentný organizmus. Dawkins (1976) uvádza príklad manifestácie tohto princípu v Tóre, ktorá prežila tak dlho čiastočne možno i kvôli trvanlivosti materiálu, na ktorý bola napísaná.

Dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť je určite rozhodujúci faktor pri reprodukcii mémov, prinajmenšom vzhľadom k tomu, že sa samé prezentujú ich zamýšľanému hostiteľskému organizmu ako fakt a nie ako fikcia. Mémy, ktoré sa zdajú pravdivé, sa budú oveľa ľahšie vyvíjať a šíriť ako mémy, ktoré sa zdajú nepravdivé. Všetci sme už počuli miestne príbehy o ľuďoch, ktorí si v 60-tych rokoch vzali LSD a zabili sa, keď vyskočili z okna, mysliac si, že vedia lietať, avšak je nepravdepodobné, za rovnakých podmienok, že mém, ktorý hovorí o niekom, kto si vzal LSD a vzlietol, sa rozšíri tak ďaleko v porovnateľnom mestskom spoločenstve, pretože by sa to zdalo prijímateľovi vysoko nepravdepodobné.

Adaptabilita

Ako pri biologických organizmoch, adaptabilita je dôležitý faktor pri memetickom úspechu. Mémy majú dve hlavné stratégie závislé na stretnutí s alelickými mémami: môžu sa pokúsiť synkretisticky subsumovať iné mémy alebo sa môžu pokúsiť zničiť iné mémy v súťaži.

Synkretizmus

Synkretizmus sa zdá byť častým a obvyklým trikom.

Subsumovanie iných mémov

Kresťanská doktrína prevzala množstvo pohanských kultových postáv ako svätých a množstvo pohanských slávností ako kresťanské sviatky, vrátane Vianoc či Veľkej noci. Budhizmus počas svojho vývoja v Indii subsumoval mnoho pôvodných religióznych symbolov, a Hinduizmus, ktorý zabral ekologickú niku (alebo postavenie alel), pôvodne obsadenú Budhizmom, potom čo Moslimská invázia zlikvidovala väčšinu Budhizmu, synkreticky prevzal postavu Budhu ako avatara Višnu, jednoduchým spôsobom: tvrdil, že Budha bol avatar Višnu na Zemi, ktorý sa pokúsil zviesť ľudí. Vo všetkých prípadoch subsumácie, nový mém prinajmenšom stavia staré mémy do opačnej pozície, alebo, použitím genetickej analógie, stavia starý mém do takej pozície, že už významne nevplýva na alely nového mému. Vtedy môžu oba, starý i nový mém cestovať spolu.

Konzistencia s inými mémami: kooperácia

Mémy neobsadzujúce alelické pozície sa môžu ukázať novým mémom ako užitočné; môžu potom vyvinúť stratégiu spolupráce. Ak mémy neobsadzujú alelické pozície, musia sa ukázať konzistentnými, alebo očividne konzistentnými s novými mémami. Konzistencia s už existujúcimi mémami je dôležitým faktorom ich úspechu. Ak je mém konzistentný so starými predsudkami, jednoducho sa stane ďalším predsudkom. Ak sa niekto už stotožnil s mémom "My sme dobrí, oni sú zlí" a verí, že jeho rasová skupina (A) "je" nadradená rasovým skupinám B a C, mém, ktorý tvrdí, že rasová skupina A "je" nadradená rasovej skupine D u neho nájde veľmi ľahkú akceptáciu.

Intolerancia k iným mémom

Súťaživá deštrukcia iných mémov je prinajmenšom taká bežná ako synkretizmus. Keith Henson podotkol: "Z pohľadu mému, tolerancia k iným mémom nie je cnosťou. Je to naozaj zhubná charakteristika konkrétneho mému, mémami indukovaná intolerancia k iným mémom ho čoskoro vytlačí. "Monomémy" ako fundamentalistické Kresťanstvo a Islam sa stali intolerantnými k väčšine ostatných mémov a takto dosiahli viac či menej úplnú dominanciu hostiteľského organizmu, extrémnym príkladom tejto dominancie sa stal "memboid", ktorý nesie mém, anulujúci vrodené biologické sebazáchovné programy v ľudských mozgoch a bude riskovať ich život pre podporu mému.

Precízny marketing

Posledná charakteristika, ktorá sa obvykle vyskytuje pri úspešných mémoch, je precízny marketing. Mém fundamentalistického Kresťanstva, ktorý núti stúpencov verbovať členov na stretnutiach Národného Vedeckého Ústavu, zrejme nebude veľmi úspešný. Mémy, ako ten, ktorý je propagovaný Unifikovanou cirkvou ("Moonisti") budú úspešnejšie, keď budú nútiť nosičov šíriť mém medzi zraniteľnými študentmi prvého ročníka v novom a cudzom prostredí.

Konštatovanie mechanických faktorov

Znovu: pre mémy nie je vždy dôležité mať mechanické vlastnosti spomenuté vyššie, napr. jednoduchosť, zrozumiteľnosť atď., aby dosiahli nejaký úspech. V devätnástom storočí navrhovaný jazyk Volapük bol enormne komplexný v porovnaní s jeho nástupcom, jazykom Esperanto, i keď v tom čase ho Volapükisti široko propagovali, tvrdiac, že je úplne jednoduchý a pochopiteľný.


Všeobecné príkazy do hostiteľovej mysle


Niektoré z najúspešnejších stratégií používaných mémami na vlastnú reprodukciu sú iba okrajovo príbuzné odmeňovaniu a trestaniu. Obsahujú výzvy k slepej viere, príkazy šíriť mém a príkazy prebádať celý mémový komplex.

Viera

Viera, hovorí Richard Dawkins, myslím slepá viera, pri absencii dôkazov, dokonca proti dôkazom. Príbeh neveriaceho Tomáša sa nerozpráva, aby sme obdivovali Tomáša, ale aby sme v porovnaní obdivovali ostatných apoštolov. Tomáš požadoval dôkazy. Nič nie je smrteľnejšie pre niektoré druhy mémov ako tendencia hľadať dôkazy. Ostatní apoštoli, ktorých viera bola tak silná, že nepotrebovali dôkazy, sú nám predkladaní ako vzory hodné nasledovania. Mém pre slepú vieru zabezpečuje svoju vlastnú večnosť jednoduchým podvedomým prostriedkom odstrašenia racionálneho skúmania. Mém pre vieru ("Ver tomuto mému a neklaď otázky!") obvykle doplnené mémami, ktoré hrozia peklom a sľubujú nebo, sú založené na tom, či osoba, ktorá sa stretáva s mémom, verí mému alebo nie.

Príkazy skúmať mémový komplex

Blízke mémom, ktoré nariaďujú ľuďom veriť mémovému komplexu, sú mémy, ktoré nariaďujú ľuďom skúmať mémový komplex, napríklad "Túto nedeľu študuj s priateľmi Bibliu." Ak osoba, ktorá sa stretne s mémom, verí a správa sa podľa neho, bude vystavená kompletnejšej verzii mémového komplexu, v tomto prípade kresťanstva, a je vysoko pravdepodobné, že mu podľahne.

Príkazy šíriť mém

Príkazy šíriť mém, inými slovami, vety k "šíreniu tohto mému," sú najobvyklejšou cestou ako mém dostane, aby ho hostiteľský organizmus šíril ďalej. Napríklad kresťanstvo má dlhú históriu v konvertovaní príslušníkov iných náboženstiev a to čiastočne preto, že vždy malo memetický komponent, ktorý prikazoval jeho šírenie. Príkazy šíriť mém nemusia byť vždy explicitné. Donald Going, dáva príklad mémového komplexu, v ktorom sa slučka vyvíja implicitne z dvoch explicitných mémov:

Systém X
Začiatok:
X1: Ktokoľvek, kto neverí v Systém X, zhorí v pekle.
X2: Je tvojou povinnosťou zachrániť iných od toho utrpenia.
Koniec.

Vychádzajúc z dvoch viet Systému X, vidíme tretiu, implicitnú vetu: "Je tvojou povinnosťou šíriť Systém X." Ani slučka nevychádza z mémového komplexu správne. Ľudia, ktorí už veria, že majú povinnosť zachrániť iných pred utrpením, budú relatívne ochotnejšie šíriť mém, ktorý tvrdí, že ktokoľvek, kto tomu neverí, zhorí v pekle. A oni sami sa držia vlastných tvrdení, atď.!!!

Povinnosť

Nakoniec, mém vlastnej povinnosti bol pravdepodobne ovplyvnený šírením určitých mémových komplexov, najmä tých militaristických. Tento mém, v spojení s inými, ako napríklad s mémami viery, ako "nie je našou vecou zisťovať prečo," tvorí pomerne virulentný a nebezpečný mém.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!