Obsah
Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Výskum - Diplomová práca

Podkapitoly:

Program
Experimentálna časť

Úlohou diplomovej práce (Ondáš, 2004) bolo analyzovať dynamiku systému dravec-korisť opísanej modelom Lotka-Volterra, naprogramovať riešenie diskretizovaných rovníc tohoto modelu a urobiť rozbor modelu v závislosti od parametrov p a h.

Motivácia vzišla ako reakcia na obrázok uvedený aj v (Csontó & Palko, 2002), ktorý bol prevzatý z (Peitegen & Richter). Sami autori obrázka upozorňujú na fakt, že hranice, tak ako ich oni uviedli, sú len odhadom a môžu sa po spresnení odlišovať. V oblasti II naznačili malé plôšky v tvare "zuba" s určitou periódou. Aký majú presný tvar a veľkosť však už neuvádzajú. Dodávajú, že takýchto zubov bude pravdepodobne nekonečne veľa.

Počas písania diplomovej práce našiel jej autor stránku (Edwards, WWW), na ktorej bol opísaný podobný experiment. Výsledky diplomovej práce boli potom konfrontovné s údajmi na tejto internetovej stránke a doplnené o nové, zaujímavé fakty.

Prvou úlohou pri študovaní roviny h-p je zistenie hraníc týchto oblastí a ich "presné" (čo možno považovať pri štúdiu chaosu za presné?? [:o)]) vymedzenie. V ďalších krokoch boli zamerané na bližší prieskum ohraničených oblastí a ich čo naj komplexnejší popis. K tomu patrí presnejší vzhľad a veľkosť zubov, ich umiestnenie, či vzťahy medzi nimi.

V nasledujúcich podkapitolách sú zverejnené výsledky diplomovej práce. Kompletný text diplomovej práce nájdete tu spolu s používateľskou príručkou a obrazovou prílohou. Vytvorené programy VoLo.exe a VLviewer.exe sú takisto k dispozícii na používanie.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!