Obsah
Úvod
Od myšlienky k schéme
Ako je to s hostiteľmi
Intrinzické faktory
Extrinzické faktory
Úvod do kvantitatívnej memetiky
Symbolická memetika
Zaujímavosti
Myšlienková vojna
Memetic AI toolkit
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Mémy . Sú všade vôkol nás, ale aj v našom vnútri. Tam, kde si myslíme, že nik nemá prístup, okrem nás - v našej mysli. Môžeme o sebe tvrdiť, že vieme, čo robíme. Ale vieme aj - prečo to robíme? Niekedy snáď máme pocit, ako by nás hnala nejaká tajomná neznáma sila, ktorá nám vraví - teraz urobme toto. Nazývame ju rôzne: intuícia, povinnosť, inštinkt, ale aj poznanie. No čo sa za týmito pojmami skrýva, to čosi hmotné, čo stlačí nejaký gombík v nás a my to urobíme, to je ťažké pomenovať a vysvetliť.

A o tom je memetika.
Definícií možno nájsť veľmi veľa. Väčšinou sa obmedzujú na strohé konštatovanie, že memetika je štúdia o mémoch. Je to však pomerne nedostačujúce vysvetlenie, pretože odhliadnuc od toho, že po tejto definícii potrebujeme ešte zistiť, čo sú to tie mémy, nepokrýva to celú oblasť záujmu memetikov, teda vedcov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. A tak je vhodnejšie, aj na základe toho, o čom budeme v ďalších kapitolách pojednávať, sa dohodnúť, že memetika je v konečnom dôsledku štúdia o príčinách a spoločenských dôsledkoch ľudského myslenia.

Existujú dva možné prístupy k získavaniu memetických poznatkov. Metaforická memetika sa zameriava na odvodzovanie princípov a pravidiel na základe pozorovania našej histórie aj súčasnosti. No aj napriek tomu, že je prístupná a zrozumiteľná väčšine ľudí s aspoň priemerným rozhľadom v dejinách, filozofii, psychológii, či biológii, jej hlavnými negatívami je značná obšírnosť a úzke zameranie na konkrétny jav, či udalosť, čo obmedzuje možnosti aplikácie na iné situácie. Aj keď z našej minulosti možno vyvodiť isté predpovede, je ťažké viesť takýmto spôsobom vierohodný empirický výskum. Naproti tomu non-metaforická memetika sa snaží poskytnúť nejaký univerzálny jazyk pre popis memetických fenoménov, s ktorým by sa dalo pracovať viac-menej bez úzkej naviazanosti na špecifický mém s možnosťou simulácie na počítači. Toto je, prirodzene, zložitejšie a vyžaduje to aj isté znalosti z technických vied. Na popis udalostí sa teda snažíme využiť istú symboliku, známu z matematiky či umelej inteligencie a preto aj túto oblasť memetiky možno označiť ako memetická matematika alebo v krátkosti memematika.

Tento memetický tutoriál je koncipovaný tak, aby zahrnul hlavné poznatky z metaforickej aj non-metaforickej memetiky a tým umožnil istý univerzálny prehľad z oblasti, potrebný pre ďalšie štúdium danej problematiky.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!