Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Dimenzia pobrežia

Podkapitoly:

Applet pre výpočet dimenzie

Richardson ukázal, že medzi odhadom dĺžky pobrežia a použitým merítkom existuje jednoznačná závislosť - tzv. Richardsonov efekt. Mandelbrot sa vrátil k tejto téme v roku 1967. Ukázalo sa, že členitosť pobrežia charakterizuje neceločíselná dimenzia.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!