Obsah
Základný koncept
Hele-Shawov tok
DLA, fraktály a multifraktály
Teoretické prístupy k DLA
Fraktálové drenážne systémy
Aplikácie DLA & FDS
Galéria
Applet
Literatúra a Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Applet

Podkapitoly:

Prehľad appletov na webe
Galéria appletom vytvorených obrazcov
ČB Applet

Applet for DLA.

Applet
Upozornenie! Výpočet dimenzie je pri malých počtoch častíc značne skreslený! Relevantný výpočet je pri počte od asi 20 častíc a viac.

Vychádzam zo zdrojového kódu apletu z adresy http://apricot.ap.polyu.edu.hk/dla/. Kód som doplnil o nové funkcie, a doplnil slovenskú mutáciu. Popis všetkých funkcií je nižšie. Stiahnite si zdrojový kód [dla.java]

Popis:
 • Voľba (Kružnica /Circle, Ľahké sneženie/LightSnow, Ťažké sneženie/HeavySnow, Dážď/Rain): Voľba módu rastu
  • Kružnica (Circle) - Základ je jedno semiačko, na ktoré sa nalepuje ďalšia štruktúra. Pomenované je to podľa typickej výslednej kruhovej štruktúry.
  • Ľahké sneženie (LightSnow) - Základom je línia semiačok. Pohyb pribúdajúcich častíc je motivovaný gravitáciou. Konkrétne sa tu napodobňuje sneženie ľahkého snehu.
  • Ťažké sneženie (HeavyCnow) - Podobne ako Ľahké sneženie/LightSnow, iba gravitácia je silnejšia tj. novo pribúdajúce častice majú menšiu odchýlku trajektórie pádu a smeru gravitácie.
  • Dážď (Rain) - Podobne ako predchádzajúce. Častice sa pohybujú len kolmo na základnú líniu.
 • Spusť rast (Grow) - Rast zvolenej štruktúry. Spustenie aplikácie.
 • Demo - Spustí demonštráciu rastu (pre každý mód). Pri raste sa vykresľujú modré a červené kružnice/priamky (v ďalšom línie). Modrá je tzv. "hranica zrodu", t.j. na tejto línii častice vznikajú. S rastom obrazca sa táto línia posúva. Červená je tzv. "hranica smrti", t.j. keď častica svojím náhodným pohybom dosiahne túto líniu, je ďaleko od zhluku a stráca sa. Samozrejme aj táto línia sa s rastom obrazca posúva. Ďalej sa zobrazuje aj trajektória pohybu cestujúceho bodu.
 • Pauza/Pokračuj (Pause/Resume) - Pozastavenie a pokračovanie v raste.
 • Reset - Vyčistí obrazovku, nastaví predvolené hodnoty.
 • Divoký rast (Wide grow) - Aktívny pri všetkých módoch okrem Kruznica/Circle. Ak je zapnuté, častice zo začiatku (pri maximálnom zväčšení) padajú aj mimo viditeľnej plochy a vytvárajú tak rovnomerne rastúci obrazec. Rast sa zo začiatku zdá pomalší, lebo je viditeľný iba zlomok častíc. Ak je vypnuté, častice padajú len na viditeľnú plochu, čo sa po zväčšení prejaví tak, že na prázdne miesta (ktoré boli predtým mimo obrazovky) častice padajú odznova a tak vytvárajú nerovnomerne rastúci obrazec. (Pozn.: pri minimálnom zväčšení sú už obe možnosti takmer identické).
 • Lupa (Zoom) - Zväčšovanie a zmenšovanie obrazca (aktívne len počas pauzy).
 • Autolupa (Autozoom) - Automatická Lupa (zap./vyp.).
 • Rýchlosť (Speed) - Kontrola rýchlosti častice.
 • N - Počet častíc v štruktúre.
 • r - Polomer štruktúry (iba pri voľbe Kružnica/Circle). Je to vzdialenosť od zrodového semiačka po najvzialenejšiu časticu v štruktúre. Výpočet vzdialenoti je euklidovský.
 • D - Dimenzia štruktúry (iba pri voľbe Kružnica/Circle).
 • Zobraz graf (Show graph) - Grafická vizualizácia dimenzie(iba u Kružnica/Circle).
 • UK/SK - Prepínanie medzi slovenskou a anglickou mutáciou apletu. Názvy uvedené v zátvorkách pri popise funkcií nahradzujú pôvodné názvy viditeľné iba v slovenskej mutácii ak si zvolíme voľbu UK a naopak.

Farba častice vyjadruje čas prilepenia k zhluku. Červené sú najstaršie, fialové najmladšie. V priebehu rastu dochádza k automatickému prekresľovaniu častíc, resp. ich farieb, aby sa zachovala farebná plynulosť (t.j. aby neboli všetky častice fialové). Pri zapnutej Autolupe dochádza k zväčšovaniu ak veľkosť (výška/šírka) obrazca dosiahne približne polovicu plochy. Lupa je aktívna dovtedy, kým častica nedosiahne veľkosť 1 pixel, t.j. najmenšiu možnú veľkosť. Potom už obrazec rastie aj mimo viditeľnej plochy.


Dimenzia zhluku je všeobecne uvádzaná ako:
N = rD

Tento spôsob dodržuje aj horeuvedený aplet. Pre výpočet dimenzie je však nutné dimenziu D vypočítať pomocou vzorca odvodeného zo základného tvaru. Výsledný vzorec uvedený aj v zdrojovom kóde je

D = log(N)/log(r)

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!