Obsah
Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Applet pre spojitý LV model

Opis appletu :

V ľavej časti sa nachádzajú objekty na nastavenia parametrov systému diferenciálnych rovníc.

Po spustení appletu sa na vrchnom grafe zobrazí fázová trajektória, ktorá zobrazuje riešenia pre rôzne počiatočné podmienky. Približné riešenia (dotyčnice k trajektóriám) zobrazujú čierne čiarky.

Na spodnom grafe je časový priebeh oboch funkcií. Na osi y sú vynesené funkčné hodnoty K(t), D(t) a na osi x je čas.

Ovládanie appletu:

Nastavíme vstupné parametre appletu, t.j. hodnoty D0,K0,a,b,c,d, prípadne ponecháme prednastavené. Potom samotný applet odštartujeme tlačidlom Start, ktoré sa zmení na Pause. Týmto tlačidlom môžeme pozastaviť vykonávanie appletu. Tlačidlom Reset sa nastavia defaultné hodnoty.

Počiatočné hodnoty riešenie, teda hodnoty K0,D0 môžeme meniť buď v Control pannel alebo kliknutím myšou do plochy, kde sa vykresľuje fázový portrét systému.

Applet má implementované aj ovládanie rýchlosti Speed.

Komponenta Scale time graph umožňuje škálovanie časového priebehu kriviek K(t), D(t).

Komponenta Redraw graph umožňuje zachovanie predošlých fázových trajektórií.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!