Obsah
Úvod
Popis simulátora
Príklad
Screenshots
Zopár obrázkov
Software
Objasnenie vizuálnych tvarov
Evolúcia vo forme filmov
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Autormi tohto projektu sú Maciej Komosinski a Szymon Ulatowski. Jeho cieľom je štúdium možnosti evolúcie organizmov (stvorení) v podmienkach podobných tým na Zemi. Sú to štruktúry v trojrozmernom prostredí, popis organizmov sa uskutočňuje pomocou genotypu, ktorý určuje ako fyzickú štruktúru, tak aj štruktúru neurónovej siete (čo je jediný spôsob spracovania signálov z prostredia a zároveň riadenia organizmu), operácie na rekonfiguráciu genotypu, energetické požiadavky a pojem energetickej efektívnosti, špecializácie jedincov (druhov) a vnútra organizmov (špecializácia jednotlivých končatín), možnosť vytvorenia viacerých spôsobov prežitia (pasívny - absorbovaním (assimiláciou) energie, agresívny - útočením a iné) atď.

Simulátor umožňuje štúdium ako riadenej evolúcie (definovaním funkcie vhodnosti), tak aj spontánnej evolúcie (bez takejto funkcie vhodnosti). V riadenom prípade je možné \"vychovať\" organizmy s určenými vlastnosťami ako napríklad jednoduchá konštrukcia a hladké pohyby, sila a robustnosť, schopnosť pohybu na súši aj vo vode, hľadanie potravy, prenasledovanie cieľov, únik a mnoho iných. Simulátor taktiež umožňuje spustenie spontánnej evolúcie - kedy sa jedinou funkciou vhodnosti stáva dĺžka života , ktorá odráža schopnosť reprodukovať sa. Vzhľadom na bohaté možnosti \"skladania\" organizmov môžu viesť takéto experimenty k neočakávaným výsledkom a k vytvoreniu veľmi komplexného správania.

Ďalším aspektom sledovaným v tomto projekte je skúmanie vzájomného vplyvu reprezentácie (popisu) organizmov, operátorov rekonfigurácie a pravidiel vytvárania jedincov podľa výsledkov evolúcie a charakteristických čŕt štruktúr vytvorených jedincov.

Najvýznamnejšou časťou výskumu je štúdium a vyhodnocovanie schopností evolúcie vedúcej ku komplexnému správaniu jednotlivých jedincov a/alebo ich skupín a vykonanie experimentov s neriadenou evolúciou (ktoré doposiaľ nebolo urobené v tak komplexných enviromentálnych a simulačných podmienkach).

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!