Obsah
Úvod
Balíky
Systémové požiadavky
Inštalácia
Často kladené otázky
Návody
COLT
Aplikácie
Projekty
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Swarm
RePast
LEM
SDML
Eos
DDLab


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

RePast je akronym pre REcursive Porous Agent Simulation Toolkit. Je to softvérový rámec vyvinutý Univerzitou v Chicagu pre vytváranie simulácií založených na agentovom princípe. Používa programovací jazyk Java. Poskytuje knižnice tried pre vytváranie, spúšťanie, zobrazovanie a zbieranie údajov zo simulácií založených na agentoch. Naviac, RePast umožňuje zo simulácií vytvárať animácie. RePast si veľa prepožičiava zo simulačného nástroja Swarm .

Cieľom RePast-u je ísť ďalej ako je len reprezentácia agentov ako diskrétnych, sebestačných entít v prospech pohľadu na agentov ako na navzájom definujúce sa entity s rekombinujúcimi sa vlastnosťami. Autori zamýšľajú podporovať modelovanie belief systémov, agentov, organizácií a inštitúcií ako rekurzívnych sociálnych konštrukcií. Celkovým cieľom nástroja je umožniť opätovné spúšťanie uložených scenárov so zmenenými parametrami. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné poskytnúť množstvo pokročilých funkcií a to je cieľ, na ktorom sa teraz pracuje.

RePast chápe simuláciu ako stavový stroj, ktorého stav je daný stavom všetkých jeho komponentov. Tieto komponenty môžeme rozdeliť na komponenty infraštruktúry a komponenty reprezentácie. Infraštruktúra sú mechanizmy spúšťajúce simuláciu, zbierajúce a zobrazujúce údaje, atď. Reprezentácia je to, čo programátor vytvárajúci model konštruuje, je to samotná simulácia. Stav infraštruktúry je stav jeho displejov, stav zozbieraných dát o objektoch, atď. Stav reprezentácie je stav modelu, aktuálne hodnoty všetkých premenných agentov, hodnoty parametrov priestoru v ktorom sa agenti nachádzajú. RePast rovnako ako vo Swarm umožňuje budovať simuláciu ako stavový stroj, v ktorom sa všetky stavové zmeny dejú pomocou tzv. rozvrhov (angl. schedule). To poskytuje prehľadnosť a rozširovateľnosť pre používateľov programového vybavenia, ako aj pre jeho vývojárov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!