Obsah
Úvod
Rozdelenie CA modelov
CA model s jedným jazdným pruhom
Model s dvoma jazdnými pruhmi
2D CA model
Projekt - Ženeva
Linky
ApletyOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Rozdelenie CA modelov

V súčasnosti už existuje veľké množstvo CA modelov pre simuláciu cestnej premávky. Ak by sme ich chceli rozdeliť tak existujú dve hlavné kategórie CA modelov a síce mikroskopický a makroskopický.

Mikroskopický model opisuje správanie sa modelu vychádzajúc s jednotlivých entít a interakcií medzi nimi. Pri makroskopickom modeli sa zameriavame na opísanie súhrnného správania sa charakterizáciou základných vzťahov medzi rýchlosťou vozidla, prúdením premávky a hustotou.

Hlavným obmedzením u existujúcich mikroskopických modelov je, že sa u nich predpokladá rovnaké správanie sa u všetkých vozidiel. Modely sú deterministické a preto nedokážu zachytávať niektoré podstatné zmeny odohrávajúce sa v reálnej premávke. U mikroskopických modelov je tiež zložitejšie rozšírenie do systémov s viacerými jazdnými pruhmi.

Kľúčovým obmedzením pri simuláciách na makroskopických modeloch je ich súhrnný pohľad, pretože tieto modely sa pozerajú na priebeh dopravy ako na spojitú, sú neschopné zachytiť diskrétnu dynamiku ktorá vychádza z interakcií medzi jednotlivými vozidlami. Navyše preto, že sú tieto modely deterministické poskytujú len priemerné metriky prúdenia premávky. Charakterizovať teda dobu cestovania, rýchlosť apod. je nemožné a tak je užitočnosť týchto modelov limitovaná na dlhodobú charakterizáciu správania sa cestnej premávky a nemôžme ich použiť na real time analýzu a kontrolu cestnej premávky.

Modely sa ďalej môžu rozdeľovať na modely s jedným jazdným pruhom resp. s viacerými jazdnými pruhmi a to buď rovnako orientovanými alebo obojsmernými.

Aj keď je väčšina CA modelov pre simuláciu dopravy realizovaných na základe 1D CA existujú aj modely využívajúce 2D CA.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!