Obsah
Úvod
História
Základný tvar algoritmu
Prečo GA fungujú?
Modifikácie pre špeciálne typy problémov
Nastavenie parametrov
Hybridizácia GA
Koevolúcia
Paralelizácia GA
Aplikácie GA
Aplikácie GA na internete
Klasifikačné systémy
Evolučná stratégia
Evolučné programovanie
Prílohy
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Nastavenie parametrov

Pri zostavovaní genetického algoritmu existuje množstvo parametrov, pričom ich konkrétne nastavenie môže veľmi výrazne ovplyvniť jeho funkčnosť. Medzi parametre, ktoré je potrebné nastaviť patria napr. veľkosť populácie, rôzne parametre genetických operátorov (napr. árnosť turnaja) vrátane pravdepodobnosti ich aplikácie...

Pri ich nastavovaní sa buď využijú už vyskúšané hodnoty, pričom je pravdepodobné, že budú dostatočne dobré pre algoritmus nie až tak citlivý na hodnoty parametrov. Tzv. tradičné hodnoty sú pre pravdepodobnosť kríženia 0,5 až 1, pravdepodobnosť mutácie 0,01 až 0,1, veľkosť populácie 50 až 100, a pre dobu behu algoritmu 100, 1000 a vyššie podľa náročnosti problému.

Teoretické odvodenie hodnôt parametrov. Vzorce uvádzané len pre zopár parametrov.

Empirické nastavenie hodnôt, čo je najčastejšie používaný spôsob. Ide o opakovanie postupnosti nastavenia parametrov, spustenia algoritmu a vyhodnotenia behu. Nevýhodou je veľká časová náročnosť.

Metaevolúcia. Nastavenie parametrov iným algoritmom, kde jedince kódujú konkrétnu sadu parametrov a ich vhodnosť sa získa z kvality riešenia nájdeného spustením pôvodného algoritmu s danými parametrami. Takisto je to časovo veľmi náročný spôsob.

Samoadaptívnosť. Parametre sú kódované v časti reťazca predstavujúceho jedinca a počas behu algoritmu sa samé nastavujú. Prípadne vloženie špeciálneho mechanizmu samoadaptivity, napr.:

  • nastavovanie veľkosti populácie. Každému jedincovi priradiť vek, ktorý sa po generáciách inkrementuje, a jeho obmedzenie podľa vhodnosti daného jedinca, pričom časom sa populácia stabilizuje na určitej hodnote max. veku a na určitej veľkosti.
  • adaptívna reprezentácia. Mapovanie genotypu na fenotyp je adaptívne, mení sa spôsob reprezentácie riešenia v jedincoch.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!