Obsah
Pickoverove biomorfy.
Algoritmy
Význam farieb.
Galéria Pickoverovych biomorfov.
Galéria modifikovaných Pickoverovych biomorfov.
Java Applet
Download.
Linky a literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Java Applet

 • Ovládanie:
  • biomorf sa vykreslí po stlačení tlačidla Paint
  • myšou je možné označiť v obrázku výrez, ktorý sa má zväčšiť
  • tlačidlo Back slúži pre návrat k starším hodnotám parametrov
  • tlačidlo Stop umožňuje zastaviť prebiehajúci výpočtový proces
  • tlačidlo Quit ukončuje prácu appletu
  • voľba Colors prepína čiernobiele a 16-farebné zobrazenie podľa viditeľnej palety
  • (pri farebnom zobrazení každá farba znamená iný počet iterácií, pri ktorých hodnota funkcie prerástla cez prah -> po koľkých iteráciách daný bod diverguje)
  • výberová položka Ex odpovedá množine príkladov, po výbere a stlačení tlačidla Paint sa vykreslí daný príklad
  • tlačidlo Change umožňuje zmeniť veľkosť okna pre zobrazovanie obrázku, určenej v textovom poli IS
 • Význam parametrov v applete:
  • Re: hranice výrezu komplexnej roviny (na reálnej osi)
  • Im: hranice výrezu komplexnej roviny (na imaginárnej osi)
  • u: komplexná konštanta pripočítavaná k hodnote iteračnej funkcie
  • T: prahová hodnota (pre určovanie konvergencie resp. divergencie)
  • N: maximálny počet iterácií pre zisťovanie konvergencie resp. divergencie
  • Fn: iteračná funkcia, je ju možné určiť ako ľubovoľnú kombináciu 7 základných funkcií, ktorých prítomnosť v súčte určujú príslušné zaškrtávacie políčka, súčet sa zobrazuje v textovom poli pod týmito prepínačmi (pri zmene funkcie sa zresetujú parametre!).
  • COLORS: voľba medzi čiernobielym a 16-farebným zobrazením
  • STATUS: zobrazuje stav appletu (pripravený - READY resp. % vykonaného procesu)
  • AZ: zobrazuje aktuálnu hodnotu zväčšenia (základná veľkosť strany obrázku je 10)
 • Význam farieb bodov v applete:

  • ak bod konverguje (je "bounded"), zobrazí sa čiernou farbou (B)
  • ak bod nekonverguje, čiže prekročí prahovú hodnotu po k krokoch, zobrazí sa v k-tej farbe (pri vyššom počte iterácií sa farby 1 - 16 cyklicky opakujú) - každá farba teda znamená 1 iteráciu naviac
 • Download Java appletu aj so zdrojovým kódom

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!