Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Logistická rovnica

Podkapitoly:

Úvod
Diskrétna logistická rovnica.
Dynamika.
Bifurkačný diagram
Java Applet
Citlivosť na počiatočné podmienky.
Literatúra a linky

Logistická rovnica opisuje nelineárnu dynamiku počtu jedincov v po sebe nasledujúcich populáciách. Pri náraste parametra, charakterizujúceho nelinearitu dochádza k bifurkáciám - postupnému zdvojovaniu periód ustálených kmitov a následne k chaotickému správaniu, ktoré vykazuje výraznú fraktálovú štruktúru.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!